USVOJEN REGULACIONI PLAN "ZONA RADA I INDUSTRIJE - BAZA McGOVERN"
petak, 20.05.2022.

Skupština Brčko distrikta BiH donijela je Odluku broj 01-02-2120/22 od 11. maja 2022. godine o usvajanju Regulacionog plana ,,Zona rada i industrije – Baza Mc Govern'' u Brčko distriktu BiH.

Prostor namijenjen za zonu rada i industrije u KO Brod, predstavlja obuhvat od 176Ha i prostire se na području između gradske obilaznice, odnosno zaštitnog pojasa planiranog gasovoda, južno do korita rijeke Brke, na istoku do naselja Brka i sjeveru do KO Ulović, odnosno granica je potok Lukavac i postojeća željeznička pruga. Jedna od pogodnosti ovog prostora jeste postojeća željeznička pruga, te je u tom smislu, kao i značaju željeznice u transportu roba opredjeljen i saobraćajni koncept zone. Postojeća pruga bi se mogla iskoristiti za transport robe i drugih dobara iz i u poslovnu zonu. Te je planiran intermodalni centar za iskrcaj i ukrcaj robe kako bi transport bio ekonomičniji i efikasniji.

Industrijska zona baza ''Mc Govern'' je upravo zbog svog prostornog položaja kako u odnosu na grad, tako i kompletan region, svojom saobraćajnom povezanošću, u okviru projekta IPA 2014 ''Podrška u uspostavljanju i jačanju poslovnih zona u cilju poboljšanja konkurentnosti na tržištu'' (EUSESBI) ova lokacija izabrana u 10 zona u BiH od apliciranih 130 zona sa područja cijele Bosne i Hercegovine, kao zona s najviše potencijala te se pristupilo izradi studije izvodljivosti navedene poslovne zone, što govori u prilog njenoj atraktivnosti.

Baza Mc Govern čini obuhvat koji će predstavljati sintezu različitih funkcionalnih i organizacionih namjena. U tom smislu u zoni će postojati tzv. Slobodna zona, poslovna zona, robni pretovarni centar- intermodalni terminal, proizvodna zona, zona za potrebne JP Komunalno sa centrom za zaštitu životinja. Uzimajući u obzir blizinu grada i prigradskih naselja, nije jedino dozvoljena prljava industrija.

Analizom postojećeg stanja, te analizom objekata na kontaktnim zonama, planirane intervencije se zasnivaju na sljedećem: Formiranje primarne mreže saobraćajnica u pravcu istok – zapad, sjever – jug, koje će biti glavne saobraćajnice zone za opsluživanje i transport. Sa ovih saobraćajnica unutar svake podzone se internim saobraćajnicama pristupa svim objektima, odnosno kompleksima. Na ovaj način usmjerava se cirkulisanje saobraćaja i transportnih vozila na sigurniji način.