ZAPOČEO JAVNI UVID U NACRT IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA DIJELA STAMBENOG NASELJA „BRČKO NOVO“
srijeda, 26.06.2024.

U Domu kulture u Brčkom u toku je javni uvid u nacrt Izmjena i dopuna regulacionog plana dijela stambenog naselja "Brčko Novo" u Brčkom, koji će trajati od 24.06. do 23.07.2024.godine. U toku javnog uvida građani mogu sagledati planirani koncept, te dati svoje primjedbe i sugestije na isti. Javna rasprava biti će održana 15.07.2024.godine u Sali Doma kulture sa početkom u 10:00 sati.

Izradu Plana inicirala je Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, u cilju donošenja provedbeno-planskog dokumenta kojim se određuje svrsishodno organiziranje, korištenje i namjena prostora, te mjere i smjernice za uređenje i zaštitu prostora, kao i inicira nova izgradnja koja će odgovoriti zahtjevima savremenog grada.

Skupština Brčko distrikta BiH je donijela Odluku o pristupanju izradi Izmjena i dopuna regulacionog plana dijela stambenog naselja "Brčko Novo" u Brčkom, broj 01-02-181/13 od 09. 10. 2013. godine. Zaključkom broj 22-000381/22 od 11.03.22.godine i zaključkom o izmjeni i dopuni Zaključka broj 22-000382/22 od 11.03.2022.godine, izrada Plana se povjerava Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH. U toku izrade Izmjena i dopuna Regulacionog plana dijela stambenog naselja „Brčko Novo“ u Brčkom, korisnici prostora, tačnije vlasnici katastarskih čestica i ostali zainteresovani subjekti, dostavljali su mišljenja, primjedbe i sugestije za rješavanje problema u prostoru.

Nosilac izrade Plana je razmotrio pristigla mišljenja, primjedbe i sugestije, na osnovu čega su i formirane smjernice i koncept planiranja. Dostavljena mišljenja, primjedbe i sugestije su, zapravo, još jedan od načina uključivanja javnosti u proces izrade ovog Plana, što je, po mišljenju Nosioca pripreme i Nosioca izrade Plana, dobar pristup izradi Plana, sa kojim bi se ovaj dokument mogao kvalitetno i pravilno donijeti. Uključivanje javnosti, koje je definirano zakonskom regulativom, propraćeno je kroz proces izrade Plana.

Na osnovu opredjeljenja preuzetih iz važećih planova višeg reda, usaglašenih zahtjeva dostavljenih od strane stručnog tima nosioca pripreme Plana, smjernica za izradu Izmjena i dopuna Plana i postojeće izgrađenosti i uređenja prostora u obuhvatu, pristupilo se obradi mišljenja, primjedbi i sugestija korisnika prostora.

Površina obuhvata predstavlja u najvećem dijelu izgrađeno građevinsko zemljište. Prostor predstavlja nastavak užeg centra grada, sa zastupljenim stambenim, poslovnim i javnim objektima. Razlikuju se cjeline, različite po namjeni i veličini. Te cjeline predstavljaju:

• tri zone individualnog stanovanja,

• zona mješovite namjene (poslovni objekti, individualno i kolektivno stanovanje),

• zona javnih sadržaja

Javne službe i druge društvene djelatnosti su podrazumijevale transformaciju i planiranje dogradnje i modifikacije objekta željezničke stanice, izgradnju autobuske stanice, izgradnju objekta predškolskog odgoja, izgradnja ambulante primarne zdravstvene zaštite, trg za pijacu u naselju.

Kako bi se stanovništvu ponudilo bogatstvo doživljaja i sadržaj, sve funkcionalne zone su međusobno povezane koridorima pješačkih i kolskih protoka, u skladu s kapacitetima koje prostor posjeduje. U svim cjelinama se pokušava iznaći optimalan način pomirenja dualnosti koja je potrebna u ovom prostoru: javnog, privatnog, otvorenog i zatvorenog, vidiljivog i nevidljivog.